Obchodní podmínky

Obchodní podmínky č. 2018-01

Platné pro nákup prostřednictvím kamenné prodejny společnosti, popř. prostřednictvím prostředků komunikace na dálku:

                                                                                                                             
CARETTA SPA CZ s.r.o.

se sídlem Krmelínská 631, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 247 27 237

DIČ: CZ24727237

bankovní spojení – číslo účtu: 261391994/0300 (pro platby v CZK); 261392102/0300 (pro platby v EUR)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38836

webové stránky společnosti: www.caretta-spa.cz

 

Doručovací adresa:

CARETTA SPA CZ s.r.o.

Krmelínská 631, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, Česká republika

Email: kontakt@caretta-spa.cz 
Telefon: (+420) 596 636 364; (+420)733 538 888; (+420) 606 092 500

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v obchodě „CARETTA SPA“ (dále jen „obchod“), a to jak prostřednictvím kamenné prodejny, tak i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (telefonicky, e-mailem, faxem atd.).

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.Kupující uzavřením kupní smlouvy současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi předem seznámil. Kupní smlouva vč. obchodních podmínek bude Kupujícímu předána, popř. zaslána e-mailem nebo vytištěná poštou, bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo bude přiložena ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, uzavřená dle těchto obchodních podmínek, popř. též smlouva o dílo či jiná smlouva, lze-li jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek aplikovat na daný smluvní vztah přímo, popř. obdobně či přiměřeně, když ujednání těchto obchodních podmínek mají i v takovém případě přednost před dispozitivními ustanoveními zákona upravujícími daný smluvní typ). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6. Pokud webové stránky Prodávajícího obsahují informaci o ceně jednotlivého zboží či služeb, jsou tyto ceny uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků, není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny jsou však pouze orientační, aktuální cenu si pak Kupující může ověřit a aktuální ceník si může Kupující vyžádat u Prodávajícího. Prodávající je ve vztahu ke Kupujícímu – spotřebiteli povinen Kupujícího předem informovat o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Závazná kupní cena zboží bude stranami sjednána v kupní smlouvě. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.7. Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a v souvislosti s touto se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím obchodu Prodávajícího zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové stránky Prodávajícího. Kupující je v takovém případě také Uživatelem.

2.4. Zbožím je zbožíprodávané(nabízené)prostřednictvím obchodu Prodávajícího (vč. webových stránek), zejména vířivky, sauny, lázeňské vany a další zboží blíže specifikované v nabídce Prodávajícího (vč. webovýchstránek).

 

3. Webové stránky Prodávajícího

3.1. Prodávající je vlastníkem a provozovatelem webových stránek: www.caretta-spa.cz.(také www.caretta-spa.sk)

3.2. Webové stránky Prodávajícího neumožňují provádět objednávání zboží – nejedná se o formu tzv. internetového prodeje zboží (e-shop) a veškeré informace o zboží vystavené či prezentované na těchto stránkách (vč. uváděné ceny) jsou pouze orientační.

3.3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím však může být uzavřena i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku – kupř. telefonicky, e-mailem (popř. pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách Prodávajícího), faxem atd.

3.4. Uživatel bere na vědomí, že webové stránky Prodávajícího nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. V případě odstávky webové stránky Prodávajícího nenáleží Uživateli jakákoli kompenzace či náhrada, když pro jakékoli jednání s Prodávajícím jsou k dispozici jiné prostředky komunikace (vč. dalších forem prostředků komunikace na dálku).


4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Informační povinnosti vůči Kupujícímu – spotřebiteli dle občanského zákoníku:

4.1.1. Webové stránky Prodávajícího (vč. těchto obchodních podmínek) obsahují v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 občanského zákoníku zejména tyto informace, se kterými má tak Kupující možnost se seznámit v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku:

a) totožnost Prodávajícího, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

V případě, že webové stránky Prodávajícího (vč. těchto obchodních podmínek) neobsahují údaje uvedené shora, sdělí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli tyto údaje v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku.

4.1.2. V případě, že je kupní smlouva uzavírána distančním způsobem či mimo obchodní prostory Prodávajícího, jsou údaje podle ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku uvedeny níže v těchto obchodních podmínkách. Kupující měl tak možnost a prohlašuje, že se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než učinil závaznou nabídku, s těmito údaji seznámil. V případě, že tyto obchodní podmínky (popř. webové stránky Prodávajícího) tyto údaje neobsahují, sdělí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli tyto údaje v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku.

4.2 Informační povinnosti vůči Kupujícímu – spotřebiteli dle zákona o ochraně spotřebitele:

4.2.1. Prodávající je povinen plnit řádně vůči Kupujícímu rovněž informační a další povinnosti uložené mu ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, což činí (i) prostřednictvím těchto obchodních podmínek.

4.3. Kupující je povinen si před učiněním závazné objednávky, popř. před akceptací závazné nabídky Prodávajícího, podrobně překontrolovat údaje v objednávce či v akceptaci nabídky uvedené. Údaje uvedené v objednávce či akceptované nabídce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podá-li Kupující - spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je Prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně (nejpozději však do 5-ti pracovních dnů) potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání kupní smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

4.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (a to i písemně či telefonicky).

4.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) druhé smluvní straně na její kontaktní údaje uvedené ve smlouvě. V případě, že je Prodávajícím Kupujícímu zasílán nepodepsaný (v příslušné kolonce textu smlouvy) text-návrh smlouvy (v elektronické či listinné podobě), nejedná se o závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy; závaznou nabídkou je teprve zaslání této Kupujícím podepsané (v příslušné kolonce textu) smlouvy (v elektronické či listinné podobě) Prodávajícímu; Prodávající pak tuto nabídku akceptuje podpisem (v příslušné kolonce textu smlouvy) a smlouva v takovém případě vzniká a je uzavřena doručením takto oběma stranami podepsané kupní smlouvy (v elektronické či listinné podobě) Kupujícímu.

4.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.8. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před potvrzením objednávky, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy.


5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Krmelínská 631, Stará Ves, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí;
  • v hotovosti na dobírku v místě dodání sjednaném v kupní smlouvě;
  • bezhotovostně převodem (poř. vkladem) na účet Prodávajícího vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: 261391994/0300 (pro platby v CZK) nebo č.ú.: 261392102/0300 (pro platby v EUR) - dále jen „účet Prodávajícího“.

5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. Je-li sjednána záloha, je její zaplacení odkládací podmínkou nabytí obligačních účinků samotného převodu předmětu koupě z Prodávajícího na Kupujícího a její neuhrazení řádně a včas je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím; záloha je splatná ve sjednaném termínu, nejpozději však do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při prodlení Kupujícího s uhrazením zálohy se dodací lhůty prodlužují o dobu takového prodlení.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě splatnosti uvedené v daňovém dokladu - faktuře vystavené Prodávajícím dle čl. 5.7. těchto obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od převzetí zboží.

5.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým se rozumí variabilní symbol uvedený v daňovém dokladu - faktuře vystavené Prodávajícím dle čl. 5.7. těchto obchodních podmínek. V případě jakékoli bezhotovostní platby Kupujícím dle kupní smlouvy (vč. těchto obchodních podmínek) je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu (popř. zálohu či jinou platbu) splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, popř. je-li tak ujednáno v kupní smlouvě, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, popř. zálohovou fakturu, zašle Prodávající Kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo ji přiloží ke zboží.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího (nad rámec níže uvedených možných způsobů dopravy), nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen převzít zboží při dodání, jakož i poskytnout Prodávajícímu (popř. dopravci) veškerou k předání a převzetí nutnou či požadovanou součinnost, vč. potvrzení převzetí zboží. U osobního odběru zboží Kupujícím (v provozovně Prodávajícího umístěné na adrese sídla Prodávajícího) odešle Prodávající Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího výzvu k převzetí zboží, a to zpravidla do 2 pracovních dnů od naskladnění zboží; Kupující je pak povinen převzít zboží v provozovně Prodávajícího do 5 pracovních dnů od data odeslání výzvy k převzetí.

6.3. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při platbě převodem (popř. vkladem) na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a (současně) připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. O přesném datu je Kupující předem informován.

6.4. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů po jeho naskladnění; při platbě převodem (popř. vkladem) na účet pak teprve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. O přesném datu je Kupující předem informován.

6.5. V případě, že je sjednáno uhrazení zálohy, nepočne běžet lhůta pro expedování či dodání zboží před jejím uhrazením. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

6.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno v kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.7. Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží, příp. i zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu); v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, je pak tento postup pro účely reklamačního řízení doporučen. Kupující není povinen takovéto zjevně poškozené zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství (v případě Kupujícího – spotřebitele pak co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci). V případě, kdy dopravu provádí Prodávající sám svými prostředky, rozumí se dopravcem tento Prodávající.

6.8. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží delšího 7 dnů je Kupující povinen uhradit poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den uskladnění, jakož má Prodávající nárok i na náhradu škody a na náhradu dalších nákladů, které Prodávajícímu v důsledku tohoto prodlení vzniknou (a to již od prvního dne prodlení), a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě prodlení Kupujícího s uhrazením jakéhokoli peněžitého plnění dle kupní smlouvy (vč. těchto obchodních podmínek) má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení, a to (v případě Kupujícího, který není spotřebitelem) i vedle nároku na úrok z prodlení a nezávisle na povinnosti Kupujícího k náhradě případné škody.

6.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.


7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, jakož i v dalších případech tam uvedených.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží (u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující – spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny či sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: kontakt@caretta-spa.cz.

7.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit rovněž v případě, je-li zahájeno exekuční či insolvenční řízení vůči Kupujícímu, nebo tento vstoupí do likvidace.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu předáno či zasláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal; k tomu se Kupující zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží, či jiné nároky dospělé do okamžiku vrácení kupní ceny, je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.


8. Odpovědnost za vady

8.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží, pokud se vyskytnou na zboží při jeho převzetí, popřípadě
v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v kupní smlouvě (vč. obchodních podmínek). Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci 8.2. obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Dále se záruka za jakost a odpovědnosti za vady nevztahuje na poškození zboží způsobené:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • přírodními živly či vyšší mocí,
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu, změnou parametrů či jinými neodbornými úpravami Kupujícího či třetích osob.

8.4. Vynechává se

8.5. Vadu zboží je Kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce,náležité pozornosti a dostatečné péči zjistit, jinak mu nenáleží práva z vadného plnění.

8.6. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího pouze na elektronické adrese: servis@caretta-spa.cz . Je-li však v potvrzení dle odst. 8.9.6. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi zboží; u Kupujícího – spotřebitele bude oprava provedena tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace). Pokud to webové stránky Prodávajícího umožňují, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické adresy Kupujícího nebo je k dispozici ke stažení na webových stránkách Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu – spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje (o tom je příp. povinen Prodávající Kupujícího poučit), a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

8.7. K reklamaci se doporučuje doložit kopii prodejního dokladu (prokazujícího zejména zakoupení zboží u Prodávajícího), příp. doložit datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a detailně označit (popsat) reklamovanou vadu zboží, jakož i uvést aktuální kontaktní údaje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku; tím však není Kupující nikterak omezen ve svých právech prokázat takové skutečnosti i jiným způsobem. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku (popř. jiné osobě určené k opravě) přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

8.8. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží z opravy (záruční či z titulu odpovědnosti z vad) do 30 dnů od splnění povinnosti Prodávajícího dle věty první tohoto odstavce, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den uskladnění.

8.9. Odpovědnost za vady (z titulu zákonné odpovědnosti z vad či z titulu záruky) ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem:

8.9.1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že je předmětem smlouvy provedení díla, Kupující není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Prodávajícímu. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

8.9.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti nemá Kupující  v případě odstranitelné vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy (ustanovení předchozího odstavce věty třetí platí obdobně). Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

8.9.3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.9.4. Ustanovení předchozích odstavců 8.9.1., 8.9.2. a 8.9.3. se neuplatní, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.9.5.Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží záruku za jakost, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců a běží ode dne odevzdání zboží Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa plnění. Pokud je však na jednotlivé věci jako (sou)části předmětu koupě nebo na jejím obalu nebo v dokumentaci vztahující se k takové věci (kupř. záručním listu) vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti věci, platí tato doba. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. V případě, že v rámci reklamace či vyřizování nároků z vad zboží dojde k dodání nové věci či výměně součásti věci, neběží ve vztahu k této nové věci či nově vyměněné součásti věci nové lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba.

8.9.6. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list); nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím údaje dle ust. § 2166 odst. 1 občanského zákoníku.

8.9.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro běh lhůt dle tohoto odstavce však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

8.10. Odpovědnost za vady (z titulu zákonné odpovědnosti z vad či z titulu záruky) ve vztahu ke Kupujícímu, který není spotřebitelem:

8.10.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží záruku za jakost, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců a běží ode dne odevzdání zboží Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa plnění. Pokud je však na jednotlivé věci jako (sou)části předmětu koupě nebo na jejím obalu nebo v dokumentaci vztahující se k takové věci (kupř. záručním listu) vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti věci, platí tato doba.

8.10.2. V ostatním jsou upravena práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad zboží, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2113 a násl. občanského zákoníku (je-li předmětem smlouvy provedení díla, pak rovněž ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku). Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.9.7. věty třetí se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění.


9. Doprava zboží

9.1. Dodávka zboží ze strany Prodávajícího se provádí v rámci České republiky nebo Slovenské republiky. Dopravu provádí Prodávající vlastními prostředky, není-li smluvními stranami v kupní smlouvě sjednáno jinak. O výši ceny za provedení dopravy je Kupující informován v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy/podáním závazné objednávky. Cena za dopravu je pak sjednána stranami v kupní smlouvě.

9.2. Osobní vyzvednutí na adrese provozovny/sídla je možné v pracovní den Po-Pá 7:30- 15:30 hod.

 

10. Ustanovení pro dodávky zboží s montáží

10.1. Ustanovení tohoto čl. 10 obchodních podmínek se, nad rámec ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek (v případě rozporu těchto se pak použije příslušné ustanovení tohoto čl. 10), použije pro kupní smlouvy, jejichž předmětem je nad rámec dodávky zboží i jeho montáž, popř. je-li předmětem smlouvy provedení díla.

10.2. Je–li součástí smlouvy závazek Prodávajícího provést montáž zboží, je Kupující povinen zajistit k prvnímu dni termínu realizace montáže uvedenému v kupní smlouvě a po celou dobu realizace montáže stavební připravenost v místě montáže a další podmínky pro montáž (v kupní smlouvě i v těchto obchodních podmínkách dále označováno jen jako „stavební připravenost“), především pak technické a stavební podmínky stanovené v podmínkách stavební připravenosti, které byly Kupujícímu předány před uzavřením kupní smlouvy a které jsou její nedílnou součástí, přístup a příjezd Prodávajícího a jeho pracovníků k místu montáže kdykoli po jeho předchozí výzvě, veškerá veřejnoprávní oprávnění (rozhodnutí, povolení, souhlasy a jiné akty dotčených a jiných správních orgánů), v dostatečné kapacitě přívod elektrické energie a dodávky vody, jakož i zajištění odvodu odpadních vod, zajištění nerušené realizace montáže a bezodkladné poskytnutí i další Prodávajícím a jeho pracovníky požadované součinnosti. O dobu, po kterou je Kupující v prodlení s jeho povinností zajistit stavební připravenost se prodlužuje lhůta k montáži. Případné vícenáklady vzniklé v důsledku porušení této povinnosti Kupujícího nese v plné výši Kupující. Kupující je pak kdykoli k výzvě Prodávajícího povinen předložit veřejnoprávní doklady, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné k zahájení a provedení prací. Veškeré činnosti a povinnosti dle shora uvedeného provádí a nese Kupující na svůj náklad a zodpovědnost. Porušení povinnosti stavební připravenosti ze strany Kupujícího a nezjednání nápravy Kupujícím ani do 7 dnů ode dne doručení výzvy Prodávajícího k nápravě je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím.

10.3. Den zahájení realizace montáže bude spadat do termínu realizace montáže uvedeného v kupní smlouvě a tento konkrétní den zahájení realizace montáže bude Prodávajícím alespoň s 24 hodinovým předstihem stanoven a sdělen Kupujícímu. Při prodlení Kupujícího s uhrazením zálohy se termín realizace montáže prodlužuje o dobu takového prodlení. Prodávající je oprávněn provést montáž zboží pomocí třetí osoby (subdodavatele), a to bez omezení ze strany Kupujícího; odpovědnost však nese Prodávající sám.

10.4. Prodávající se zavazuje namontované zboží předat Kupujícímu a Kupující se ho zavazuje od Prodávajícího převzít v termínu realizace uvedeného v kupní smlouvě. Před předáním zboží Kupujícímu bude provedena jeho funkční zkouška. Místem předání a převzetí je místo montáže uvedené v kupní smlouvě. Konkrétní termín přejímky pak bude stanoven Prodávajícím alespoň s 24 hodinovým předstihem. Kupující je povinen namontované zboží v takto stanoveném termínu převzít s výhradami či bez výhrad; případné vady či nedodělky nebránící užívání zboží ke sjednanému (či z povahy zboží vyplývajícímu) účelu nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí plnění, tyto pak musí být zaznamenány v předávacím protokolu dle následujícího odstavce. V případě, že Kupující v rozporu se shora uvedeným v daný termín zboží nepřevezme, odmítne převzít či jinak zmaří převzetí, má se za to, že zboží bylo řádně Prodávajícím předáno a Kupujícím převzato bez vad a nedodělků.

10.5. O předání a převzetí namontovaného zboží bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvojím vyhotovení s tím, že Prodávající i Kupující obdrží každý jedno vyhotovení. V tomto předávacím protokolu bude uvedeno, zda je namontované zboží Kupujícím převzato s výhradami, nebo bez výhrad. Bude-li plnění převzato s výhradami, je Kupující povinen v předávacím protokolu jednotlivé výhrady k plnění výslovně uvést, jinak se má za to, že je převzato bez výhrad. Případné výhrady je Prodávající povinen odstranit ve stranami sjednané lhůtě, jinak do 30 dnů ode dne předání. Odstranění takových vad či nedodělků je pak povinen Kupující Prodávajícímu potvrdit do předávacího protokolu včetně dne, kdy k odstranění došlo.

10.6. Podpisem předávacího protokolu Kupující stvrzuje řádné dodání i montáž dodaného zboží bez vad a nedodělků, a tak i jeho funkčnost, není-li v předávacím protokolu výslovně uvedeno jinak.

10.7. Nebezpečí škody na zboží jako celku přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání Kupujícímu. Kupující je však povinen na svůj náklad a nebezpečí odpovídajícím způsobem zabezpečit před předáním u něj Prodávajícím složené či jinak uschované zboží, jeho část či jiný materiál potřebný pro řádné dodání a montáž zboží, proti jeho odcizení, poškození či zničení, jakož i zajistit vhodné prostory a podmínky pro jeho úschovu dle pokynů Prodávajícího.

10.8. Nárok na kupní cenu vč. montáže vzniká Prodávajícímu okamžikem předání namontovaného zboží Kupujícímu; tato je pak splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po vzniku nároku na její úhradu; splatnost této faktury činí 14 dnů ode dne jejího vystavení. V případě ceny sjednané na základě rozpočtu platí, že se jedná o rozpočet s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, a s výhradou, že rozpočet je nezávazný, pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak; uplatní se tak v plném rozsahu ust. § 2622 občanského zákoníku.

10.9. V případě dodávky zboží vč. montáže pak záruční doba dle těchto obchodních podmínek běží ode dne předání namontovaného zboží Kupujícímu.

10.10. Do doby přechodu vlastnického práva na Kupujícího není Kupující oprávněn zboží užívat či s ním jinak nakládat; v případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny (vč. ceny montáže) či jejího příslušenství a dalších peněžitých nároků Prodávajícího dle kupní smlouvy je Prodávající oprávněn zboží znefunkčnit do doby úplného zaplacení všech těchto peněžitých závazků Kupujícího a Kupující se zavazuje toto Prodávajícímu umožnit. Kupujícímu v důsledku výkonu tohoto práva Prodávajícího nevzniká nárok na jakoukoli náhradu či kompenzaci v jakékoli formě, rozsahu a výši, ani nezakládá porušení jakékoli povinnosti Prodávajícího dle kupní smlouvy.

10.11. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že je Prodávající v prodlení s dodávkou a montáží zboží, či s odstraněním vad plnění uvedených v předávacím protokolu po dobu delší jak 30 pracovních dní.

10.12. Při porušení kterékoli povinnosti Kupujícího spadající pod stavební připravenost dle čl. 10.2. těchto obchodních podmínek je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z celkové kupní ceny zboží (vč. ceny montáže).

10.13. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

 

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: kontakt@caretta-spa.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

11.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.6. Kupující souhlasí s pořizováním průběžné fotodokumentace předmětu plnění Prodávajícím při realizaci kupní smlouvy (vč. montáže v místě plnění a dokončeného předmětu plnění), a to způsobem garantujícím, že fotografické záznamy takto pořízené nebudou představovat ani obsahovat osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zároveň se Prodávající zavazuje, že na vyžádání Kupujícího mu poskytne v elektronické formě jednu kopii této dokumentace, popř. tuto dokumentaci zašle elektronicky na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující zároveň souhlasí s tím, aby Prodávající použil tuto dokumentaci pro své referenční a marketingové účely, kupř. jejím zveřejněním jakýmkoli třetím osobám na svých reklamních letácích či sděleních, obchodních nabídkách a dalších reklamních tištěných či elektronických materiálech, zveřejněním na svých webových stránkách či profilech na sociálních sítích.


12. Ochrana osobních údajů

12.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, popř. Uživatele, který je fyzickou osobou (dále v tomto oddílu jen „Kupující“), je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

12.2. Oprávnění Prodávajícího jakožto správce zpracovávat osobní údaje Kupujícího jakožto subjektu údajů je založeno na jednom či více právních důvodech zpracování uvedených v čl. 6 GDPR, zejména pak z titulu kupní smlouvy mezi těmito uzavřené a jejího plnění. Pokud je právním důvodem pro zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, je tento udělen zejména samostatným písemným prohlášením ze strany subjektu údajů, adresovaným Prodávajícímu.

12.3. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, které informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají, zejména v souvislosti s přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (GDPR), jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího (www.caretta-spa.cz).

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při kontaktování Prodávajícího, při objednávce, při uzavírání kupní smlouvy) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Prodávající informuje Kupujícího, že pro umožnění kontaktu s Prodávajícím ve věci jeho osobních údajů a jejich ochrany je možno využít kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek; kontaktovat Prodávajícího pak lze zejména osobně, písemně, elektronicky či telefonicky.


13. Cookies

13.1. Webové stránky Prodávajícího (www.caretta-spa.cz) používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Uživatele umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy Uživatele) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Uživatel může odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve svém prohlížeči; pokud tak však učiní, nebude schopen plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním webové stránky Prodávajícího Uživatel souhlasí se zpracováváním údajů o Uživateli společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Další informace a zásady užívání cookies jsou pak uvedeny na webových stránkách Prodávajícího.


14. Doručování

14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.


15. Řešení sporů ve vztahu ke Kupujícímu - spotřebiteli

15.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud vztah založený či související s kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.2. Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

16.3. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího postoupit třetí osobě pohledávky či jakákoli jiná práva a nároky za Prodávajícím, které vyplývají z kupní smlouvy nebo které vznikly v souvislosti s touto, ani tuto smlouvu jako celek. Smluvní strany se rovněž dohodly, že Kupující není oprávněn takové pohledávky za Prodávajícím vůči Prodávajícímu bez jeho předchozího písemného souhlasu jednostranně započíst.

16.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu deseti let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.

16.5. Prodávající neodpovídá za prodlení nebo škody v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami, jako jsou např. dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňující technologické, stavební a jiné procesy, nepředvídané společenské události, stávky, nepokoje, válka, teroristické útoky, živelné pohromy, havárie, odkrytí nezaměřených objektů a podobně.

16.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.10.2018

 Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dne 01.10.2018


Jednatel společnosti Robert Král