Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje a jejich ochrana je pro nás velmi důležitá, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Tímto bychom Vás chtěli informovat o způsobu shromažďování a používání Vašich citlivých údajů.

Společnost CARETTA SPA CZ s.r.o., IČ: 24727237 se sídlem Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38836 (dále jako „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (dále jako „GDPR“).

Kategorie osobních údajů

V závislosti na využívaných službách shromažďujeme různé údaje.

 • Za účelem nákupu a poskytování servisních služeb evidujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu popř. poštovní adresu, údaje z komunikace mezi společností Caretta SPA a zákazníkem.
 • Pro marketingové účely: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností CARETTA SPA CZ s.r.o.,
 • V rámci ochrany osob a majetku shromažďujeme kamerové záznamy z prodejen a prostor CARETTA SPA CZ s.r.o.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb – zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Zákaznická podpora – zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy.
 • Komunikace – údaje využíváme za účelem komunikace s vámi.
 • Marketing – pro obchodní sdělení, zlepšování služeb, business analýzy.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů – k zajištění ochrany bezpečnosti našich zákazníků a systémů, k prevenci podvodům a prosazování oprávněného zájmu.
 • Kamerové záznamy – ochrana oprávněných zájmů společnosti CARETTA SPA CZ s.r.o. a zákazníků.
 • Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností CARETTA SPA CZ s.r.o.

Poskytování osobních údajů třetím stranám.

Společnost Caretta SPA CZ s.r.o. neposkytuje Vaše osobní údaje třetím stranám zapojeným do zpracování dat provádějícím průzkumy mezi zákazníky!

Údaje mohou být poskytnuty třetím stranám v rámci plnění kupní smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu např. :

 • Přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů, služeb či řešení reklamací.
 • Veřejným organům (např. Policii České Republiky).

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
 • 2 roky od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • Po dobu, po kterou je CARETTA SPA CZ s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady jsouv souladu s e zákonem  archivovány 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 4 let nebo do Vašeho odvolání.
 • Kamerové záznamy z areálu společnosti CARETTA SPA CZ s.r.o. jsou zpracovávány maximálně po dobu 7 pracovních dnů ode dne pořízení záznamu.
 • Komunikace se zákazníkem je uchovávána po dobu 4 let.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

 • Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a můžete jej kdykoliv bezplatně odvolat, opravit či doplnit o další osobní údaje, a to zasláním e-mailu na adresu: kontakt@caretta-spa.cz.
 • Dále můžete požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování, požadovat přenesení údajů, máte právo na přístup k informacím o zpracovávání svých osobních údajů, být informován/a o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.
 • Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je udělený souhlas.
 • V případě, že Vaše osobní údaje nebudete chtít správci poskytnou, nehrozí Vám žádná sankce.
 • Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČŘ Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, u kterých vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, pozměňování, rozšiřování, zneužití a proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Kontaktní údaje správce

Máte-li jakýkoliv dotaz ohledně zásad zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat

prostřednictvím e-mailu: kontakt@caretta-spa.cz, anebo písemně na adrese sídla správce: Krmelínská 631, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí.

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Pro případ zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Cookies

Co jsou soubory cookie

Cookie je drobný soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále jen jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku zařízení. Soubory cookie pak slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů webových stránek, resp. umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. V důsledku toho jsme Vám pak schopni neustále zlepšovat své služby, což pro Vás znamená lepší zážitky a další výhody při prohlížení našich webových stránek.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, a to v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však za účelem ochrany vašeho soukromí umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnoho webových stránek to dělá vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran

V určitých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči; pokud tak však učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, popř. aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Pro Vaše optimální nastavení je nutno dohledat příslušné nabídky Vašeho prohlížeče, a to kupř. nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali.